فرصت های همکاری

فراخوان شناسایی مشاوران داخلی

شرکت فناپ تلکام با هدف شناسایی و حمایت از مشاوران داخلی در نظر دارد در زمینه‌های فنی مهندسی و شبکه از بین متخصصان واجد شرایط، مشاورانی انتخاب کند.

شرکت فناپ تلکام با هدف شناسایی و حمایت از مشاوران داخلی در نظر دارد مشاورانی در زمینه‌های فنی مهندسی و شبکه از بین متخصصان واجد شرایط انتخاب کند. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در این حوزه فعالیت می‌نمایند و علاقمند به همکاری می‌باشند دعوت به عمل می‌آورد تا درخواست و سوابق کاری خود را در قالب فرم اطلاعات تامین کنندگان به نشانی info@fanaptelecom.ir ارسال نمایند. خواهشمند است در موضوع (Subject) ایمیل‌های ارسالی عنوان "امور مشاوره" قید گردد.

فراخوان شناسایی امور پیمانکاری

شرکت فناپ تلکام در نظر دارد اجرای بخشی از خدمات پیمانکاری خود را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید، لذا از کلیه پیمانکاران دارای سابقه کاری اجرایی در زمینه‌های ذیل دعوت می‌کند پیشنهادها و اسناد مربوط به تجارب حرفه‌ای و کاری خود را را در قالب فرم اطلاعات تامین کنندگان و معیارهای ارزیابی شرکت‌های پیمانکار به نشانی info@fanaptelecom.ir ارسال فرمایند. خواهشمند است در موضوع (Subject) ایمیل‌های ارسالی عنوان "امور پیمانکاری" قید گردد.

اجرای پروژه های فیبر کشی
اجرای پروژه های آبونمان
اجرای پروژه های wifi
اجرای پروژه های وایرلس
نصب ADSL در مراکز مخابراتی سطح کشور و اجرای عملیات پسیو سرویس
فراخوان شناسایی تولیدکنندگان داخلی تجهیزات

شرکت فناپ تلکام به‌منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی، اطلاعات کلیه تولیدکنندگان داخلی در حوزه فعالیت تامین تجهیزات گروه کالاهای مرتبط را جمع‌آوری می‌کند.

شرکت فناپ تلکام به‌منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی و در راستای اجرای مصوبه شماره 163 کمیسیون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از کلیه تولیدکنندگان داخلی در حوزه فعالیت تامین تجهیزات گروه کالاهای ذیل دعوت می‌نماید مشخصات و اطلاعات شرکت خود را در قالب فرم اطلاعات تامین‌کنندگان به نشانی info@fanaptelecom.ir ارسال فرمایند. خواهشمند است در موضوع (Subject) ایمیل‌های ارسالی عنوان "تامین کنندگان تجهیزات" قید گردد.

فراخوان عمومی تامین تجهیزات برقی و مخابراتی از تولیدکنندگان داخلی

شرکت فناپ تلکام به‌منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی، اطلاعات کلیه تولیدکنندگان داخلی در حوزه فعالیت تامین تجهیزات گروه کالاهای مرتبط را جمع‌آوری می‌کند.

شرکت فناپ تلکام به‌منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی و در راستای اجرای مصوبه شماره 163 کمیسیون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از کلیه تولیدکنندگان داخلی در حوزه فعالیت تامین تجهیزات گروه کالاهای ذیل دعوت می‌نماید مشخصات و اطلاعات شرکت خود را در قالب فرم اطلاعات تامین‌کنندگان به نشانی info@fanaptelecom.ir ارسال فرمایند. خواهشمند است در موضوع (Subject) ایمیل‌های ارسالی عنوان "تامین کنندگان تجهیزات" قید گردد.

فراخوان شناسایی مشاوران داخلی

شرکت فناپ تلکام با هدف شناسایی و حمایت از مشاوران داخلی در نظر دارد مشاورانی در زمینه‌های فنی مهندسی و شبکه از بین متخصصان واجد شرایط انتخاب کند. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در این حوزه فعالیت می‌نمایند و علاقمند به همکاری می‌باشند دعوت به عمل می‌آورد تا درخواست و سوابق کاری خود را در قالب فرم اطلاعات تامین کنندگان به نشانی info@fanaptelecom.ir ارسال نمایند. خواهشمند است در موضوع (Subject) ایمیل‌های ارسالی عنوان "امور مشاوره" قید گردد.

فراخوان شناسایی امور پیمانکاری

شرکت فناپ تلکام در نظر دارد اجرای بخشی از خدمات پیمانکاری خود را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید، لذا از کلیه پیمانکاران دارای سابقه کاری اجرایی در زمینه‌های ذیل دعوت می‌کند پیشنهادها و اسناد مربوط به تجارب حرفه‌ای و کاری خود را را در قالب فرم اطلاعات تامین کنندگان و معیارهای ارزیابی شرکت‌های پیمانکار به نشانی info@fanaptelecom.ir ارسال فرمایند. خواهشمند است در موضوع (Subject) ایمیل‌های ارسالی عنوان "امور پیمانکاری" قید گردد.

اجرای پروژه های فیبر کشی
اجرای پروژه های آبونمان
اجرای پروژه های wifi
اجرای پروژه های وایرلس
نصب ADSL در مراکز مخابراتی سطح کشور و اجرای عملیات پسیو سرویس
.
فراخوان شناسایی تولیدکنندگان داخلی تجهیزات

شرکت فناپ تلکام به‌ منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی، اطلاعات کلیه تولیدکنندگان داخلی در حوزه فعالیت تامین تجهیزات گروه کالاهای مرتبط را جمع‌آوری می‌کند و در راستای اجرای مصوبه شماره 163 کمیسیون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از کلیه تولیدکنندگان داخلی در حوزه فعالیت تامین تجهیزات گروه کالاهای ذیل دعوت می‌نماید مشخصات و اطلاعات شرکت خود را در قالب فرم اطلاعات تولیدکنندگان داخلی به نشانی info@fanaptelecom.ir ارسال فرمایند. خواهشمند است در موضوع (Subject) ایمیل‌های ارسالی عنوان "تولیدکنندگان داخلی" قید گردد.

فراخوان عمومی تامین تجهیزات برقی و مخابراتی از تولیدکنندگان داخلی

شرکت فناپ تلکام به‌منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی، اطلاعات کلیه تولیدکنندگان داخلی در حوزه فعالیت تامین تجهیزات گروه کالاهای مرتبط را جمع‌آوری می‌کند و در راستای اجرای مصوبه شماره 163 کمیسیون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از کلیه تولیدکنندگان داخلی در حوزه فعالیت تامین تجهیزات گروه کالاهای ذیل دعوت می‌نماید مشخصات و اطلاعات شرکت خود را در قالب فرم اطلاعات تامین‌کنندگان به نشانی info@fanaptelecom.ir ارسال فرمایند. خواهشمند است در موضوع (Subject) ایمیل‌های ارسالی عنوان "تامین کنندگان تجهیزات" قید گردد.